Celem podziału geodezyjnego działki gruntu będzie ewidencyjne wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu następującej z chwilą podziału.

Podział nieruchomości, kto może podzielić nieruchomość

Podział nieruchomości polega na  określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela. Podziału geodezyjny wykonywany jest na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. Wniosek składa się we właściwym urzędzie gminy, miasta na prawach powiatu lub urzędzie dzielnicy. 

 

Etapy podziału nieruchomości

  • Przygotowanie i złożenie wniosku o podział nieruchomości w odpowiednim urzędzie.
  • Weryfikacja formalna wniosku o podział ewidencyjny
  • Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału
  • Czynności geodezyjne związane z podziałem nieruchomości
  • Złożenie operatu podziału nieruchomości w celu uzyskania decyzji go zatwierdzającej
  • Decyzja administracyjna poprzedzona oceną merytoryczną

 

Kiedy można podzielić nieruchomość

Istnieją dwa sposoby dokonywania podziału ewidencyjnego. 

Pierwszy sposób dotyczy podziału nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele inne niż rolne lub leśne, a gdy planu miejscowego nie ma uchwalonego wykorzystywanych na inne cele. Podział tego typu nieruchomości dokonywany jest poprzez zatwierdzenie go decyzją administracyjną wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Drugim przypadkiem jest dokonanie podziału nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie  na cele rolne lub leśne albo przy braku planu wykorzystywanych na takie cele, o czym zaświadczają dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. 

W sytuacji gdy dla takiej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, podział dokonuje się bez wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, albowiem warunkiem jest pozytywna kontrola operatu technicznego (należy przez to rozumieć przyjęcie wyników pracy geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) i ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków.