GEOMAT

Pełna oferta usług

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług geodezyjnych oferowanych przez Geomat. Swoje usługi świadczymy w województwie Warmińsko-Mazurskim. Strefa naszego działania to powiat olsztyński.
check

PODZIAŁ DZIAŁEK I NIERUCHOMOŚCI

Celem podziału geodezyjnego działki gruntu będzie ewidencyjne wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu następującej z chwilą podziału.

check

WYTYCZENIA BUDYNKÓW

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, należy wskazać miejsce, w którym ma stanąć nasz dom. Miejsce to określone zostało w pozwoleniu na budowę, jest zgodne z planem zagospodarowania działki i tylko według tego dokumentu możemy wytyczyć budynek na działce.

check

INWENTARYZACJA BUDYNKÓW

Zgodnie z prawem, po zakończeniu budowy, należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu w celu zebrania danych o rozmieszczeniu obiektu dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków oraz naniesieniu nowych elementów na mapę.

check

POMIARY POWYKONAWCZE PRZYŁĄCZY

Zgodnie z prawem, wszystkie sieci uzbrojenia terenu wraz z innymi obiektami towarzyszącymi podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodeta po wykonaniu inwentaryzacji sporządza mapę powykonawczą oraz porównuje otrzymane wyniki pomiaru z projektem.

check

AKTUALIZACJE MAP

Prace przeprowadzane przez geodetę w celu uaktualnienia treści mapy zasadniczej/sytuacyjno wysokościowej będącej w zasobie ODGiK. W wypadku, gdy na danym obszarze nie ma prowadzonej takiej mapy, w gestii geodety jest stworzenie jej.

check

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Rozpoczęcie budowy obiektu należy zacząć od sporządzenia mapy sytuacyjno wysokościowej. Jest ona niezbędna przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę, przy tworzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu zagospodarowania działki.

check

POMIARY POWYKONAWCZE SIECI

Wszystkie sieci uzbrojenia terenu wraz z innymi obiektami towarzyszącymi podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przepisy nakazują wykonanie pomiarów w wykopie, przed zasypaniem. Następnie sporządza się mapę i porównuje otrzymane wyniki pomiaru z projektem.

check

POMIARY POWYKONAWCZE BUDYNKÓW

Po zakończeniu budowy niezbędny jest pomiar powykonawczy budynku. Celem jest zaktualizowanie mapy zasadniczej o dany budynek, wraz z przestrzennym zagospodarowaniem terenu, kontrolę zgodności z projektem oraz uzupełnienie bazy informacji EGiB.

check

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE

Celem pomiaru jest dostarczenie informacji o położeniu tzw. szczegółów sytuacyjnych w układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych. Pomiary te należą do grupy pomiarów bezpośrednich, wymagających bezpośredniego kontaktu z mierzonym terenem.

check

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Celem rozgraniczenia nieruchomości jest ustalenie przebiegu granic, tzn. określenie położenia punktów i linii granicznych, stabilizację tych punktów na gruncie oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

check

WZNOWIENIE GRANIC DZIAŁKI

Wznowienie granic jest to jednoznaczne odnalezienie lub odnowienie (wznowienie) istniejących punktów granicznych działki. Wznowienia dokonuje się na podstawie dokumentów istniejących dla danej nieruchomości i powiązanymi z nią miarami.

check

MAPY DO CELÓW PRYWATNYCH

Mapy służące do czynności prawnych, w tym m.in.: mapy do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości, mapy do celów założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, mapy z projektem podziału.